• Familier trenger ikke å betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.
 • Alle 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt kan få 20 gratistimer i uken i barnehagen. Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.
 • For barnehageåret 2018/ 2019 vil inntekter under kr. 533.500 gi rett til redusert foreldrebetaling, inntekter under kr. 450.000 vil også gi rett til gratis kjernetid for 3-5 åringer.

Nå er skattemelding for 2017 sendt ut. Dere kan nå søke redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/2019.

Søk så tidlig som mulig. For å få registrert endring på faktura fra og med august 2018 må søknad med vedlegg være levert innen 10. juni.

Dette kreves:

Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår.

 • Siste års skattemelding må legges ved søknaden.
 • ​Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrert adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folkeregistrert i det skal søkes til.
 • Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra måneden etter søknaden mottas av Harstad kommune. 

Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/ eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen gjøres elektronisk.

For å få registrert endring i faktura fra og med august, må søknad være sendt innen 10. juni.

Hvordan beregnes årsinntekt

 • Husholdninger med samlet årsinntekt under 533.500  kan søke om redusert foreldrebetaling
 • Husholdninger med årsinntekt under 450 000 kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for 3,4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart (tre siste år i barnehagen).
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 % av det den betaler for det første barnet.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhånds utfylte skattemelding er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de 2 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV
 • Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad.
  Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt.
  Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

Nyttige lenker